LEAD Henkilöstöratkaisut Oy Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
Rekisterinpitäjä:

LEAD Henkilöstöratkaisut Oy
Y-tunnus 2095729-9
Itämerenkatu 1
00180 Helsinki
Puh. 010 773 7400

Rekisteriasioita hoitava henkilö:
Pia Björkroth
[email protected]

Rekisterin nimi
Työnhakijoita ja työnantajayhteisöjen yhteyshenkilöitä koskevia tietoja sisältävä rekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on LEAD Henkilöstöratkaisut Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden asiakkaiden eli työnhakijoiden ja työnantajien yhteen saattaminen sekä siihen toimintaan kulloinkin liittyvien palveluiden tuottaminen ja kehittäminen, asiakassuhteiden hoitaminen ja markkinointi.
Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin ryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

 • Työnhakijan perustiedot
  • kuten nimi, yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumerot), sukupuoli,
   syntymäaika
 • Työnhakijaan liittyvät erityiset tiedot, jotka ovat tarpeen työhön soveltuvuuden arvioimiseksi
  • kuten koulutus, ammatti, erityisosaaminen, ajokorttitiedot, auton käyttömahdollisuus
  • lainsäädännön salliessa ja velvoittaessa luottotiedot, turvallisuusselvitys sekä
   rikostaustaotteen esittäminen ja siihen liittyvät tunnistetiedot työnhakijan henkilö- ja
   soveltuvuusarviotesteihin sekä huumetesteihin liittyvät tiedot
  • työnhakijan edellisiin tai nykyiseen työsuhteeseen liittyvät tiedot, kuten työnantajat,
   työsuhteen alkamisajat ja kestot sekä työtehtävien laatu ja työnantajan antamat suositukset
 • Työnhakijan työnhakua koskevat tiedot
  • kuten toiveet haetusta työpaikasta, palkkatoive, haettu työntekemispaikka, mahdolliset työn
   aloittamiseen ja lopettamiseen liittyvät tiedot
  • rekisterinpitäjän asiakkaana olevan työnantajayhteisön perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot
   (osoite, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumerot) sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
 • Rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot
  • kuten tilaustiedot, tiedot tapaamisista, mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä
   osapuolten välinen muu yhteydenpito ja puheluiden sekä tapaamisten mahdolliset tallenteet
 • Palveluun liittyvät tiedot
  • kuten tieto siitä, mille rekisterinpitäjän asiakkaana olevalle työnantajayhteisölle työnhakijan
   esittely on lähetetty.

Säännönmukaiset tietolähteet
Työnhakija ja työnantajayhteisön yhteyshenkilö itse, esimerkiksi työhakemuksen jättämisen ja asiakassuhteen käynnistymisen yhteydessä. Työnhakijan edelliseen tai nykyiseen työsuhteeseen liittyviä tietoja kerätään työnhakijan suostumuksella myös tämän työnantajilta saadun palautteen perusteella. Työnhakijan suostumuksella tietoja voidaan kerätä myös työnhakijaa arvioivilta tahoilta kuten rekisterinpitäjän arviointitehtäviä suorittavilta työntekijöiltä sekä rekisterinpitäjän asiakkaina toimivilta työnantajayhteisöiltä. Henkilötietojen päivityksiä, kuten nimi- ja osoitetietojen päivityksiä, saadaan myös päivityspalveluita tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

Tietojen luovutus
Rekisteriin tallennettuja työnhakijoita koskevia henkilötietoja luovutetaan työnhakijan antaman suostumuksen perusteella rekisterinpitäjän asiakkaina oleville työnantajayhteisöille työnhakijoiden ja työnantajien yhteen saattamiseksi.
Lisäksi rekisteriin tallennettuja henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus saada rekisteristä tietoja, kuten verottajalle, eläkevakuutusyhtiöille ja tapaturmavakuutusyhtiölle, sekä rekisterinpitäjän lukuun toimiville palveluyrityksille, jotka toimivat rekisterinpitäjän lukuun rekisterinpitäjän maksupalveluun, tietojenkäsittelyyn tai muihin niihin verrattaviin tehtäviin liittyen.
LEAD Henkilöstöratkaisut Oy ei luovuta rekisteriin tallennettuja henkilötietoja muille kuin edellä mainituille tahoille, ellei tietojen luovuttamiseen ole erikseen pyydetty rekisteröidyn suostumusta. Tietojen käsittelyn teknisessä toteutuksessa osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita EU/ETA-alueen sisällä LEAD Henkilöstöratkaisut Oy:n ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla henkilötietolainsäädännön velvoitteet huomioiden. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään tietokantoihin, mitkä ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt, joille on annettu kullekin erikseen määritelty käyttöoikeus.

Tarkastus- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuina osoitteella:

LEAD Henkilöstöratkaisut Oy
Henkilörekisteriyhteyshenkilö Pia Björkroth
Porkkalankatu 3
00180 Helsinki
tai esittää henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään
rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai
vanhentunut henkilötieto. Jollei rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta hyväksytä, annetaan rekisteröidylle kirjallinen todistus asiasta.